Polityka Prywatności

Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 19.04.2024 Wersja 1.0

Artykuł I.

Definicje

1. Administrator (Serwis) –MaSieTo Sushi MARTA SIEMBIDA

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4. RODO (GDPR, DSGVO) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem masietosushi.pl.

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Artykuł II.

1. Administrator Danych Osobowych Administratorem danych osobowych użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest MaSieTo Sushi MARTA SIEMBIDA zwany dalej Administratorem.

Artykuł III.

Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z serwisu

1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

Artykuł IV.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

  1. Korzystanie z serwisu Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:
  1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą;
  2. W celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  3. W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw; Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Rejestracja w serwisie

1)  Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.

2) Użytkownicy zakładający konto w Serwisie są zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak:

a) login

b) imię i nazwisko,

c) adres korespondencyjny

d) adres email

e) numer telefonu

Powyższe dane zostaną wprowadzone automatycznie do bazy osobowej użytkowników Serwisu.

3) Dane osobowe są przetwarzane:

a) W celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

b) W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

c) W celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

d) Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4) Serwis będzie zmuszony ujawnić informacje o użytkowniku, gdy jest to wymagane przez prawo, w przypadku wezwania do sądu lub innego procesu prawnego, lub jeśli ujawnienie jest zasadnie konieczne, aby:

a) zbadać, zapobiec lub podjąć działania w związku z podejrzeniem lub faktyczne nielegalne działania lub pomoc rządowym organom ścigania,

b) egzekwować nasze umowy z użytkownikiem,

c) egzekwować wymogi ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

d) egzekwować wymogi rozporządzenia RODO,

e) badać i bronić się przed roszczeniami lub zarzutami stron trzecich,

f) chronić bezpieczeństwo lub integralność naszej usługi,

g) wykonywać lub chronić prawa i bezpieczeństwo Administratora, Użytkowników lub innych osób. Powiadomimy w miarę możliwości każdą osobę o prawnych żądaniach dotyczących ich danych osobowych, gdy jest to uzasadnione naszym zdaniem, chyba że jest to zabronione przez prawo lub nakaz sądowy lub gdy żądanie jest nagłe. Możemy sprzeciwić się takim żądaniom, gdy uważamy, według naszego uznania, że prośby są wyolbrzymione, niejasne lub nie pochodzą od odpowiedniej władzy, ale nie obiecujemy kwestionować każdego żądania.

5) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

6) Użytkownik zakładając konto w Serwisie wskazuje unikalny identyfikator i hasło służące do korzystania z Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania danych służących do autoryzacji w portfolio osobom trzecim i ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki ujawnienia identyfikatora lub hasła..

3. Komunikacja pomiędzy Serwisem a użytkownikami

1) Przechowywane dane mogą być wykorzystywane do komunikacji między Administratorem i Serwisem a Użytkownikiem dotyczącej:

a) sprzedaży towarów i usług

b) informacji i promocjach

c) innych wydarzeń związanych z charakterem Serwisu

2) Serwis kontaktuje się z użytkownikami za pomocą adresu email, wydarzeń, informacji na stronach Serwisu, wiadomości portalowych oraz ankiet. Wiadomości dotyczą działania serwisu, uaktualnień, bezpieczeństwa, poprawek, instrukcji oraz zarówno własnych jak i partnerów materiałów promocyjnych.

3) Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się za pośrednictwem adresu email, które są niezbędne do zrealizowania prośby użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na koncie użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.

4. Pliki cookies oraz podobna technologia

1) Logujemy wizyty użytkownika i wyświetlanie stron w Serwisie, dotyczy to również statystyk użytkownika jak i urządzeń mobilnych. Monitorujemy użycie treści, aplikacji mobilnych i ich instalacje. Używamy loginów, ciasteczek, informacji o urządzeniach oraz mamy podgląd IP każdego Użytkownika.

2) Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis:

a) Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie z Serwisu – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.). Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Użytkownik nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła. Pliki te zapamiętują towary dodane do koszyka, czy dostosowują treści strony do zainteresowań Użytkownika. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia nam rozwijanie Serwisu zgodnie z preferencjami naszych Klientów. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu powinien w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu z serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki cookies. Należy mieć na względzie, że stosowanie ograniczeń w zapisywaniu plików cookie, może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

b) Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).

Obecność, liczba i status tych ciasteczek może zależeć od korzystania z danej platformy przed wizytą Serwisu lub w jej trakcie. Proszę zapoznać się z polityką zarządzania ciasteczkami sieci społecznościowych na danych stronach internetowych.

c) Do analizy korzystania z naszej strony internetowej jest wykorzystywany Google Analytics. Dostawca usług analitycznych generuje informacje statystyczne i inne informacje na temat korzystania z witryny za pomocą plików cookie. Informacje generowane w Serwisie służą do tworzenia raportów na temat korzystania z naszej strony internetowej. Polityka prywatności dostawcy usług analitycznych jest dostępna pod adresem: http://www.google.com/policies/privacy/.

3) Jeżeli zablokujesz ciasteczka w większości przypadków nie będziesz mógł zalogować się na strony internetowe i będzie to mieć negatywny skutek na użyteczność stron, z powodu braku możliwości korzystania z niektórych funkcji serwisu. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookie. Usuwanie plików cookie: Użytkownik może usunąć ciasteczka już zapisane na twoim komputerze.

Artykuł V. Okres przetwarzania danych osobowych

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:

1) Zakończenia wykonywania umowy,

2) Wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika,

3) Zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Artykuł VI. Uprawnienia użytkownika

  1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym na adres email: kontakt@masietosushi.pl. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

2. Informacje szczegółowe Użytkownicy, którzy utworzyli konto mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych w profilu lub poprzez kontakt za pośrednictwem adresu email kontakt@masietosushi.pl.

3. Administrator skasuje wszystkie lub część wskazanych danych do 3 dni roboczych:

1) Zmianę i korektę danych: Część danych może być zmieniona i poprawiona w profilu Użytkownika.

2) Częściowe lub całościowe wycofanie zgody na przetwarzanie danych za pośrednictwem adresu email kontakt@masietosushi.pl.

3) prawo Użytkownika do sprawdzenia danych używanych przez Administratora

4. Jeżeli zdecydujesz się na zamknięcie konta musisz wysłać informację na adres email kontakt@masietosushi.pl, Twoje konto zostanie skasowane w przeciągu 3 dni roboczych.

Artykuł VII. Odbiorcy danych

1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników.

Artykuł VIII. Bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

1) Poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

2) Uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

3) Adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,

4) Dokładne i aktualne,

5) Nieprzechowywane dłużej niż to niezbędne,

6) Bezpiecznie przechowywane,

2. W celu lepszego zabezpieczenia konta użytkownika rekomendowane jest:

1) Stosowanie złożonego hasła zabezpieczającego dostęp do konta uniemożliwiającego w prosty sposób odgadnięcie go przez osoby trzecie. Takie hasło powinno zawierać minimum 8 znaków, duże i małe litery, cyfry i znaki specjalne.

2) Zachowanie loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim

3) Wylogowanie się z Serwisu po każdej zakończonej sesji. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony masietosushi.pl. Wylogowanie ze strony masietosushi.pl nastąpi po kliknięciu w „Wyloguj” w menu głównym, które jest umieszczone na górze strony

4) Korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów

5) Korzystaniu z Serwisu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów przez Użytkownika rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które Użytkownik podaje w trakcie korzystania z konta.

6) Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu za pomocą obcego komputera, np. w kafejce internetowej, nie powinien zapamiętywać danych na komputerze i usunąć historię przeglądanych stron.

3. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Artykuł IX. Zmiany polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
  2. Dane kontaktowe Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail kontakt@masietosushi.pl lub adres korespondencyjny.
Call Now Button